Εκπαίδευση

Για εγγραφές αποστείλατε  αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αριθμό τηλεφώνου και κατηγορία Πτυχίου A,B,C   στο email academy@skyeye.gr             

  Η Εκπαίδευση για την απόκτηση Πτυχίου ΣμηΕΑ απαρτίζεται από
την Θεωρητική Εκπαίδευση και την Πρακτική Εκπαίδευσ
η

Fly the way you Train,Train the way you Fly.

Πετάτε με ασφάλεια όπως σας έχουμε εκπαιδεύσει,και σας εκπαιδεύουμε σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ είναι:

 • Συμπλήρωση ορίου ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών.
 • Ικανοποιητικό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων σε θέματα πολιτικής αεροπορίας.
 • Πιστοποιητικό υγείας (Class 3 Medical Fitness) σε ισχύ,μόνο για την ειδική και πιστοποιημένη κατηγορία
 • Πρακτική εξέταση (skill test) που να περιλαμβάνει την επιτυχή εκτέλεση μέχρι και τεσσάρων (4) απογειώσεων/προσγειώσεων ΣμηΕΑ, ενώπιον πιστοποιημένου εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου ICAO English Proficiency Standard levels 4 ή ανώτερο μόνο για πτήσεις με ΣμηΕΑ ειδικής και πιστοποιημένης κατηγορίας

Για την απόκτηση άδειας χειριστή ΣμηΕΑ, ο υποψήφιος υποβάλει:

 • Αντίγραφο ταυτότητας ή παρόμοιο έγγραφο
 • Βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων
 • Αντίγραφο βιβλίου πτήσεων (log book) με τις προβλεπόμενες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και το έντυπο της πρακτικής εξέτασης (skill test)
 • Προβλεπόμενο παράβολο
 • Πιστοποιητικό υγείας (Class 3 Medical Fitness), στην ειδική και πιστοποιημένη Κατηγορία
 • Βεβαίωση επιπέδου αγγλικής γλώσσας τουλάχιστο ICAO English Proficiency Standard levels 4 ή ανώτερο, μόνο για την ειδική και πιστοποιημένη κατηγορία.

Θεωρητικά μαθήματα:

Η θεωρητική Εκπαίδευση περιέχει τα παρακάτω Θεωρητικά Μαθήματα διαρκείας 50 Ωρών σύνολο:

Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Νομοθεσία πολιτικής αεροπορίας – Νομοθεσία ΣμηΕΑ 5 ώρες
 • Κανόνες εναερίου κυκλοφορίας 5 ώρες
 • Βασική αεροπορική μετεωρολογία 5 ώρες
 • Αεροναυτιλία 8 ώρες
 • Ανθρώπινες δυνατότητες 8 ώρες
 • Αεροδυναμική πτήσης 6 ώρες
 • Επικοινωνίες 6 ώρες
 • Τεχνικές γνώσεις ΣμηΕΑ 7 ώρες

Πτητική Εκπαίδευση:

Mε το πέρας των θεωρητικών Μαθημάτων οι Υποψήφιοι Χειριστές δίνουν γραπτές Εξετάσεις στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) στην Αθήνα (πρώην Αμερικάνικη Βάση).

Δείτε εδώ το ερωτηματολόγιο ΥΠΑ με τις απαντήσεις

Δείτε εδώ συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Κατόπιν οι Εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν την Πρακτική σε Πτήση Εκπαίδευση

Μεγιστο Βάρος Απογείωσης  ΣμηΕΑ Κατηγορία

 • Μέχρι 1 kg (<1) UAS  Κατ.Pilot A  Πτητική  Εκπαίδευση  3 Ώρες
 • Mέχρι 4 kgs (<4) UAS Κατ.Pilot Β Πτητική Εκπαίδευση  7 Ώρες
 • Mέχρι 25 kgs (<25) UAS Κατ.Pilot C Πτητική Εκπαίδευση 12 Ώρες
Δείτε επίσης τα Επαγγελματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.